Browse Category

akademik

Kesahan Instrumen

Dr boleh sahkan instrumen saya?

KESAHAN INSTRUMEN

Setiap tahun pasti datang musim pelajar terutamanya yang membuat kajian sains sosial seperti bidang pendidikan mencari pakar untuk mengesahkan instrumen kajian penyelidikan tahun akhir mereka. Atau mungkin peringkat pascasiswazah

Instrumen yang dimaksudkan adalah seperti soalan temubual, borang soal selidik, modul, ujian diagnostik dan sebagainya untuk mengukur sesuatu yang ingin dikaji.

Tapi tahukah anda apa tujuan mendapatkan kesahan bagi instrumen anda?

Bukan sebab penyelia suruh.

Bukan sebab senior buat, ikut saja.

Bukan sebab proses nampak gempak.

Sebelum kita nak ukur sesuatu contoh minat membaca, kita kena ada alat pengukur.

Nak ukur berat pakai penimbang.

Nak ukur tinggi pakai pembaris.

Tetapi dalam sains sosial, alat pengukur ini adalah instrumen yang saya nyatakan awal2 tadi.

Untuk pastikan instrumen anda ini mengukur apa yang ingin betul2 diukur, maka proses kesahan diperlukan.

Kita tak mahu penimbang digunakan untuk ukur panjang, pembaris guna ukur berat.

Jadi macam mana nak pastikan instrumen kita sah? Keep Reading

FiPhy4

Siapa nak FiPhy4?

Apa itu FiPhy4?
Singkatan bagi Fizik Physics Tingkatan 4
1) App Android percuma
2) >600 koleksi Istilah Fizik Tingkatan 4 BM<->BI
3) Istilah dikumpul dari HSP Fizik T4 KBSM dan dipadankan dengan rujukan DBP.
4) Muat turun percuma
5) Hasil projek penyelidikan tahun akhir Rahmat Raziman B.Ed. (Physics) @ UPSI 2017 seliaan saya.
6) Carian kata tak memerlukan internet (offline search)

FiPhy5 (Untuk Tingkatan 5) sedang dalam proses pengumpulan & padanan istilah oleh pelajar tahun akhir saya yang lain (batch junior)..tunggu!!
iOS version? Itu juga dalam proses.

Muat turun fail apk (2MB sahaja!) ke dalam Android anda, klik dan terus pasang di Android anda.

–> https://goo.gl/BtdgWy

Rujukan pantas guru, pelajar terutama yang melaksanakan Dual Language Program (DLP) di sekolah.
Juga buat guru-guru praktikal atau baharu yang keliru istilah Fizik BM-BI.

Apps ini masih terdapat banyak typo dan kesilapan key-in data, sebarang komen maklum balas untuk penambahbaikan berterusan amatlah dialu-alukan.

 

Sarjana Pendidikan Fizik UPSI

Catatan ini ditulis untuk memberi maklumat penting yang sering ditanya kepada saya berkenaan penawaran Sarjana Pendidikan (Fizik) kepada calon sarjana yang berminat di Jabatan Fizik UPSI.

NAMA PROGRAM
Sarjana Pendidikan (Fizik) – S.Pend.(Fizik)
Master of Education (Physics) – M.Ed. (Physics)

MOD PENGAJIAN
Calon boleh memilih 3 mod pengajian. Setiap mod mempunyai kekuatan tersendiri. Sepanjang pengajian, calon dibenarkan menukar mod pengajian sebanyak sekali sahaja. Mod pengajian tersebut ialah

MOD A = Mod Penyelidikan (100% Tesis)
MOD B = Mod Campuran (50% Kerja Kursus + 50% Disertasi)
MOD C = Mod Kerja Kursus (85% Kerja Kursus + 15% Projek)

SESI AMBILAN
Dua kali ambilan setahun iaitu

  • Sesi Februari
  • Sesi September

Iklan untuk setiap sesi dibuka 3 bulan sebelum sesi.
*Permohonan dan ambilan untuk Mod A adalah sepanjang tahun.
Contohnya, jika calon Mod A daftar bulan November (setelah permohonan berjaya), beliau dikira berada pada pengajian Sesi September.

Keep Reading

Kesahan dan Kebolehpercayaan Modul

Lama sudah tidak menulis.
Sebenarnya hendak tukar hosting, tapi tak terbuat-buat.
Hosting sekarang perlahan, jadi saya ingin pindahkan ke blogspot.
Hmm..semoga ada masa

Hari ini Ahad, tapi gigihkan diri demi ilmu untuk hadir Bengkel Kesahan dan Kebolehpercayaan Modul oleh PM Dr Jamaludin Ahmad dari Fakulti Pengajian Pendidikan, UPM.
Beliau merupakan pakar modul motivasi.
Bengkel ini bayar sendiri tau, takde orang taja…huhu…

Saya kongsikan beberapa isi penting bengkel tersebut tentang kajian yang melibatkan modul untuk rujukan saya sendiri dan rakan-rakan yang berminat.

Buku penceramah berkaitan pembinaan modul motivasi yang menjadi rujukan.

Definisi Modul
Bahan/alat/sumber yang mengandungi aktiviti sistematik untuk mencapai objektif yang ditetapkan

Jenis Modul
1- Berbantukan fasilator
2- Tidak berbantukan fasilitator (kendiri)

Komponen Kajian Modul
1- Bina
2- Kesahan
3- Kebolehpercayaan
4- Keberkesanan
*Kajian PhD wajib ada semua komponen, manakala Sarjana minimum 2 komponen.

Komponen Bina
3 Cara Bina Modul
1- Ambil 100% modul sedia ada
2-Adaptasi
3-Buat baharu

Cara 1 dan 2 wajib menyediakan evidens kebenaran pembangun asal.

Aspek yang wajib diambil kira dalam pembinaan modul ialah
1- Model pembinaan modul (ie. Model Sidek, Model Russel)
2-Teori yang menyokong dalam merancang aktiviti bagi mencapai objektif modul. (i.e: teori konstruktivisme, teori sensori numerik)

*Bezakan objektif kajian dengan objektif modul.
Contoh:
Objektif kajian anda mungkin (1) membina dan (2) menguji keberkesanan modul kesedaran fizik.
Objektif modul anda mungkin (1) peserta dapat memahami apa itu fizik (2) peserta dapat mengemukakan contoh aplikasi fizik.
Jadi, apabila membina modul, pastikan objektif modul anda dinyatakan dengan tepat bagi mencapai objektif kajian.

Ketiga-tiga cara bina modul hendaklah melalui proses kajian rintis.
Tujuan kajian rintis ini ialah untuk mengenal pasti kelemahan modul.
Minimum 30 sampel dengan persekitaran yang sama dengan persekitaran kajian kelak.
Proses kajian rintis ini melibatkan maklum balas sampel secara terbuka dan pemerhatian pengkaji bagi mendapatkan kelemahan modul untuk diperbaiki.
Tiada instrumen khas/piawai untuk proses kajian rintis.

Komponen Kesahan
Instrumen: Borang Kesahan -> mengukur peratus persetujuan berdasarkan purata

Kesahan sesuatu modul ialah ukuran ketepatan aktiviti modul dalam mencapai objektif pembinaannya.
Setelah diperbaiki, proses kesahan dijalankan.
Terdapat pelbagai jenis kesahan seperti kesahan muka, kesahan kandungan, kesahan gagasan yang bergantung kepada jenis modul yang ingin dibangunkan.
Borang kesahan pakar yang mengandungi 5 item (rujuk contoh borang dalm buku) diberi kepada 3 pakar atau lebih, dengan purata persetujuan >70% diterima secara amnya sebagai modul yang sah.
Contoh: Pakar 1 (90%), Pakar 2 (80%), Pakar 3 (50%) = Purata 73% –> Modul Sah!
Pakar ditakrif sebagai seseorang yang pernah menulis buku, terbitan dan ceramah berkaitan modul.

Komponen Kebolehpercayaan
Instrumen:
(1) Borang Soal Selidik Kebolehpercayaan -> mengukur pekali Alfa Cronbach (edar kepada peserta)
(2) Borang Soal Selidik Ketepatan Item Kebolehpercayaan -> mengesahkan item Borang Soal Selidik Kebolehpercayaan (beri pada pakar)

Kebolehpercayaan sesuatu modul ialah ukuran  kebolehan modul untuk mencapai objektifnya dari pandangan peserta atau kebolehan untuk setiap aktiviti dapat diikuti oleh peserta.

Terdapat dua kaedah pengukuran kebolehpercayaan iaitu
1- Kebolehpercayaan berdasarkan objektif modul
2- Kebolehpercayaan berdasarkan langkah-langkah aktiviti modul

Untuk itu, satu Soal Selidik Kebolehpercayaan hendaklah dibangunkan, dan disahkan menggunakan Soal Selidik Ketepatan Item Kebolehpercayaan.

Saya hanya memberi contoh Pengukuran Kebolehpercayaan Jenis 1.
Menurut penceramah, salah satu kaedah boleh dijalankan untuk mendapatkan kebolehpercayaan modul.
Kaedah pertama lebih mudah dijalankan.

Contoh: Objektif Modul 1 adalah
(1) Peserta dapat mentakrifkan daya.
(2) Peserta dapat menyelesaikan masalah berkaitan daya.

Item yang ada dalam Soal Selidik Kebolehpercayaan tersebut ialah
(1) Saya dapat mentakrifkan daya.                                       (1)(2)(3)(4)(5)
(2) Saya dapat menyelesaikan masalah berkaitan daya  (1)(2)(3)(4)(5)

Sampel dikehendaki memberi skala persetujuan mereka dan maklumbalas mereka diambil kira untuk mendapatkan alfa Cronbach.

Berapa ramai sampel untuk tujuan kebolehpercayaan? 20 orang adalah memadai, dan pastikan mereka merupakan kelompok sampel yang lain daripada kelompok kajian rintis.

Sampel untuk kebolehpercayaan ini hendaklah lain daripada sampel kajian rintis.
Nilai alfa Cronbach ini bergantung kepada bidang modul anda, selalu >70% diterima sebagai kebolehpercayaan tinggi.

Sebelum Soal Selidik Kebolehpercayaan diedarkan, satu borang Soal Selidik Ketepatan Item Kebolehpercayaan hendaklah disediakan untuk mengesahkan Soal Selidik Kebolehpercayaan.
Borang ini boleh sahaja diisi oleh penyelia untuk mengesahkan bahawa item Soal Selidik Kebolehpercayaan telah dipetakan dengan baik dengan objektif modul.
Dua atau lebih selain Pakar Kesahan dalam proses kesahan boleh membuat pengesahan ini.

Komponen Keberkesanan
Instrumen: Soal selidik/Ujian inventori -> mengukur pembolehubah yang ditetapkan dalam kajian seperti pencapaian, sikap, persepsi

Untuk mendapatkan keberkesanan modul, beberapa rekabentuk ujikaji boleh dilaksanakan.

Antaranya ialah kajian ekperimental.

Sebagai contoh modul dibangunkan untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam topik daya.
Sampel dibahagikan kepada kumpulan rawatan (menerima modul) dan kumpulan kawalan (kaedah biasa/perbandingan).

Maka satu ujian inventori diedarkan sebelum (praujian) dan selepas (pascaujian) sampel menerima rawatan.

Ujian inventori itu sendiri hendaklah melalui proses kesahan dan kebolehpercayaan berasingan daripada proses kesahan dan kebolehpercayaan modul.

Setelah itu analisis data dilakukan berdasarkan objektif kajian.

Nota tambahan
Modul yang melibatkan rawatan dalam tempoh masa panjang seperti modul PdP yang bersifat kendiri boleh diuji kajian rintis, kesahan dan kebolehgunaannya menggunakan salah satu submodul kandungan yang paling sukar.

Tidak perlu keseluruhan modul menjalani proses tersebut.

Refleksi Kendiri
Melalui bengkel ini, saya dapat membezakan antara proses kesahan dan kebolehpercayaan bagi modul dan bagi soal selidik untuk kajian tinjauan/ujian diagnostik/inventori.

Selepas ini saya ingin mengetahui proses kesahan dan kebolehpercayaan bagi sesuatu produk seperti app mobil kerana saya dapati terdapat konsep lain iaitu kebolehgunaan (usability) bagi kajian pembangunan produk.

Bengkel ini amat berbaloi bagi saya yang terlibat menyelia dan menjalankan penyelidikan pendidikan berasaskan pembangunan modul PdP.

Berikut merupakan ringkasan bengkel, hakcipta dari Dr Jamaludin sendiri, bukan saya ya.

JIKA ADA SEBARANG KESALAHAN FAKTA MOHON MAKLUMKAN

 

 

 

Mahasiswa Sayang…Menyimpanlah!

MAHASISWA SAYANG.. MENYIMPANLAH!

Pagi2 ni fikiran aku ligat berfikir. Beberapa kali aku terlibat dengan pengambilan pelajar kemasukan khas di IPT tempat aku bertugas. Sedia maklum, kemasukan masuk ke program tertentu seperti Ijazah Sarjana dalam bidang Pendidikan, Sains Sukan & Seni Muzik/Persembahan di Malaysia memerlukan calon ditemuduga di IPT berkenaan atau lokasi yang ditetapkan. Apabila ada kemasukan khas oleh mana-mana IPT, biasanya hebahan dan prosesnya amat pantas. Jadi calon pelajar mesti rebut peluang keemasan ini.

Calon-calon biasanya adalah lepasan Diploma, Matrikulasi & STPM. Masalah timbul bila pelajar yang tinggal jauh dari pusat temuduga tidak dapat hadir kerana faktor kos pengangkutan dan memohon diadakan pusat temuduga khas di tempat mereka. Mahasiswa sayang, jika ko fikirkan kos ko, fikirkan pula kos ditanggung IPT pula. Itulah kos pelaburan wajib fikirkan. Belum kompem jadi student dah demand macam2. Pigidah!

Kalau ko mengharap duit mak bapak, ketahuilah mak bapak anda bersusah payah nak sediakan semua tu. Walaupun nampak ‘cool’, mereka sembunyikan kesusahan untuk ko, anak bertuah!.

Aku nasihatkan Mahasiswa2 sayang semua menyimpan, sebab:

#1 PELUANG KEEMASAN TAK DATANG SELALU
Waktu sedang memegang status mahasiswa, menyimpanlah. Lepas tamat diploma, atau ijazah mungkin berminat untuk sambung pelajaran lebih tinggi. Normal waktu belajar, anda rasa serik nak belajar lagi. Tapi percayalah, bila hari terakhir anda menduduki peperiksaan akhir di semester akhir, membuaklah keinginan “aku nak sambung belajar lagi”. Nak mohon sambung belajar perlukan duit dik. Yuran untuk sambung pengajian kena sediakan. PTPTN kalau mohon lambat masuknya. Entah-entah akan datang takde sudah. Kalau program yang dimohon perlukan anda datang temuduga, duit tambang sudah siap2. Merengek-rengek minta IPT datang jemput anda di rumah, takde maknanya. Ada IPT yang buka kemasukan khas untuk bekas penuntut mereka. Kalau ko sudah bersedia dari segi kewangan, tiada masalah untuk terus masuk memenuhi kriteria program.

#2 PRAKTIKAL
Program tu mungkin wajibkan ko jalani praktikal di semester-semester akhir. Ko kena cari rumah sendiri dekat dengan tempat praktikal. Makan minum kat luar tu biasanya mahal dari kafe di IPT. Menyimpan dari sekarang, masa itu pasti tiba. PASTI!

#3 KONVOKESYEN GLEMER
Selepas menuntut ilmu dengan penuh bergaya sebagai mahasiswa, majlis konvokesyen pastilah ditunggu-tunggu. Sewa jubah, sewa rumah, pengangkutan, kos huha huha, baju tempah semua anda kena rancang sejak sebelum bergraduat lagi. Semua duit duit duit! Bayangkan takde duit, tak glemerlah sambutan konvokesyen ko bersama famili tercinta. Meloponglah ko kawan2 ko berpokok2 bunga dengan teddy bear bapak bear nenek bear dia beli utk photoshooting..ko ado?

#4 JOB HUNTING
Bila dah graduate, nak buat apa? Tunggu tawaran kerja datang rumah? Takdelah dik. Sekarang ni budak dapat First Class bersepah-sepah kat luar tu. Ko 1st Class ke?. Sedar diri sikit. Pergi keluar, cari kerja. Hantar resume. Pergi temuduga. Kos semua-semua sapa tanggung? Duit duit duit! Ko simpan duit dulu untuk nak cari duit akan datang. Kau xde duit ko nak hutang ngan mak pak? Pakwe?
Aku paling bengang bila interbiu calon2, “lepas graduate awak buat apa?’-“saya tunggu tawaran belajar”, “awak grad bulan 9, sekarang bulan 1..xde buat bende lain?”, “saya duk rumah je tunggu sambung belajar”. Kepala hotak ko! Kalau result power xpelah.. pegilah buat apa2..upgrade diri..Giat MARA pun offer course masak ke jahit ke bengkel kereta..percuma pulak tu. choy!

#5 KAHWIN
Dah menggatal2 masa belajo dulu, tiba masa nak jadi raja-permaisuri sehari. Eh..xkan la ala-ala kadar je kan. Aha! kita request pihak laki hantaran RM30k. Maklumlah, bekas mahasiswa kan. Ilmu tinggi. Yang laki pening kepala. PTPTN pun tak mula bayar. Kerja pun baru je mula. Ayo! Xpe..cool..cool…pi bank buat loan. Bertambah la hutang ko dik. Eh! Honeymoon mestilah oversea. Lombok ke Bali ke jadilah. Bila cek, ko dah kena blacklist tak boleh ke luar negara. Mula-mula sayam-sayam dah jadi masam-masam muka. Keluarga mula tak happy. Ha…nampak? Kesan domino… menyimpanlah sayang2 semua..

#6 HIDUP MATI
Manusia pasti temui ajalnya. Sebelum ini mudahnya kita meminta mak bapa kita duit. Tiba-tiba antara mereka pergi dulu tatkala sedang kita menikmati kehidupan kemahasiswaan. Mohon tangguh semester? Berhenti pengajian? Banyak kes aku dah jumpa. beringatlah sayang2.. Mungkin anda sendiri ditimpa musibah? Accident, koma, masuk hospital. Duit semua tu..

Ada bajet balik kampung, ko simpanlah..duk je kolej studi sampai muntah. Duit tu nanti kumpul-kumpul boleh gunakan di masa depan. Ko call makbapak ko bagitau “Baby akan belajar sungguh2, baby nak kasi makayah bangga dengan baby, relakan baby berkorban cuti utk gemilang di puncak pentas konvo”. Mesti makpak ko terharu, kalau sesekali ko balik mesti diorang treat ko kaw2 sbb jarang balik kan..very the special gitew..

Tolonglah adik2 mahasiswa sayang. Tahanlah nafsumu. Berstatus mahasiswa bukan utk ber’glemer’. Sediakan dirimu di alam kerjaya dan kehidupan sebenar yang mencabar diluar sana. Semua perlukan duit sayang…kalau ko tak pandai berniaga waktu menuntut atau ko malas nak buat part time, ko menyimpanlah..itu yang paling senang.. kecuali ko mengurat pakwe/makwe kaya, ko sedut harta dia..tapi hati2lah adalah benda nanti dia sedut ko balik…

Makin ramai mufllis sebelum umur 30thn. Ko tahu kalau diisytihar muflis apa akibatnya? Ko xleh keje gomen. Ko xleh buat loan bank utk beli kereta idama, rumah idaman, ko nak pinjam personal loan utk kahwin ala princess-prince pun x boleh.. pergi oversea pun x boleh..ha!

#MAHASISWASAYANGMENYIMPANLAH

kadri.my 24/1/17 Tg Malim, Perak Aman Jaya